Παρασκευή, 6 Ιανουαρίου 2012

Καταργούνται 16 θυγατρικές του ΕΟΜΜΕΧ - του Vpower

Την κατάργηση των θυγατρικών εταιρειών του ΕΟΜΜΕΧ, καθώς και τη συγχώνευση άλλων εταιρειών που βρίσκονται υπό την εποπτεία του υπουργείου Ανάπτυξης, προβλέπουν τα άρθρα 16 έως 19 του πολυνομοσχεδίου. Ειδικότερα, με το άρθρο 16 καταργούνται οι ακόλουθες θυγατρικές του ΕΟΜΜΕΧ: Ελληνικό Κέντρο Αργυροχρυσοχοΐας (ΕΛΚΑ), Ελληνικό Κέντρο Αργιλλομάζης (ΕΛΚΕΑ), Κέντρο Ελληνικής Γούνας (ΚΕΓ), ΕΛΚΕΔΕ Κέντρο Τεχνολογίας και Σχεδιασμού και οι θυγατρικές αυτής «Εξωτερικές Υπηρεσίες Πρόληψης και Προστασίας» (ΕΞΥΠ ΕΛΚΕΔΕ), και το Κέντρο Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ-ΕΛΚΕΔΕ), καθώς και η Θερμοκοιτίδα Νέων Επιχειρήσεων Χανίων.

 Η εκκαθάριση των παραπάνω εταιρειών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέσα σε έξι μήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου. Στο άρθρο 17 προβλέπεται η συγχώνευση ΕΟΜΜΕΧ και ΕΤΕΑΝ (Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης) με απορρόφηση του ΕΟΜΜΕΧ από την ΕΤΕΑΝ. Στο άρθρο 19 προβλέπεται η συγχώνευση των εταιρειών ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε., ΕΚΕΠΥ Α.Ε. και ΕΤΑΚΕΙ Α.Ε. με απορρόφηση από την ΕΒΕΤΑΜ. Επίσης, στον έλεγχο της ΕΒΕΤΑΜ θα περάσει και ο κλάδος πιστοποίησης του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ). 

Στο άρθρο 20 επέρχονται αλλαγές για το fast track προκειμένου να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα ρευστότητας. Ειδικότερα, ενώ για τα επενδυτικά σχέδια οι επιχειρήσεις θα έπρεπε να καταβάλλουν στο Invest in Greece εγγυητική επιστολή ποσού έως 2% του συνολικού κόστους της επένδυσης, τώρα το ποσοστό αυτό καθορίζεται στο 0,5%. Η ρύθμιση αυτή αφορά τόσο τις επενδύσεις που ήδη έχουν ενταχθεί στο fast track όσο και όσες εκκρεμούν προς αξιολόγηση. Τέλος, σε δάνεια και πιστώσεις που χορηγούνται στο πλαίσιο συνεπένδυσης κεφαλαίων, προερχόμενων από προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε. και διαχειρίζεται το ΕΤΕΑΝ και κεφαλαίων που προέρχονται από πιστωτικά ιδρύματα, δεν επιβάλλεται η εισφορά του νόμου 128/1975 στο μέρος των κεφαλαίων που προέρχονται από τα συγχρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε. προγράμματα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Disqus for Alternative Greek Politic Review